Tag Archives: dich vu ke toan thue tron goi

Home / dich vu ke toan thue tron goi
1 Post
cac-nguyen-ly-kinh-te-chinh-tri-hoc-p2

Kinh tê' học. "… Kinh tế học một mặt là một khoa học về của cải và mặt khác là bộ phận du hoc nhat ban đó của khoa học về các hoạt động của con người sống trong xã hội… nó quan tâm đến những nỗ lực của con người để thỏa mãn các nhu cầu của mình, trong chừng mực mà các nỗ lực đó và các nhu cầu đó là có khả năng đo lường nhờ những của cải hay nhò cái ngang giá chung của những của cải đó là tiền tệ (Các nguyên lý… Tập II http://dichvuketoanthues3.com chương 1 1). 

Của cải

"Mọi của cải gồm những vật đang mong muốn hay chúng thỏa mãn những nhu cầu của con ngưòi, nhưng tất cả các vật đang mong muốn không phải là một của cải (Các nguyên lý – Tập II chương 2 1). "Nó bao gồm tất cả những vật bên ngoài con người; những vật đó: 1) Thuộc về con người… và 2) Có khả năng trực tiếp đo lường bằng tiền tệ (Các nguyên lý… dich vu ke toan thue tron goi Tập II chương 2 2). Các nhu cầu. "Các nhu cầu và các mong muốn của con người thì nhiều và thuộc các loại rất khác nhau; nhưng chúng thường bị hạn chế và có khả năng được thỏa mãn” (Các nguyên lý… Tập III chương II 1).

"… Theo nguyên tắc chung, mỗi nhu cầu là co' giới hạn và cùng với sự tăng lên về số lượng một vật mà một người sở hữu, lòng ham muốn mà người đo' cảm thấy cần thu được nhiều hơn sẽ giảm cừờng độ cho đến lúc mà, ở vị trí của nó, xuất hiện lòng ham muốn một vật khác„ với vật này co' thể họ thậm chí không nghĩ đến, khi mà những nhu cầu cấp bách hơn của họ không được thỏa mãn" (Các nguyên lý… Tập III chương 3-1). "Co' một sự khác nhau bất tận các nhu cầu, nhưng mỗi nhu cầu đố lấy riêng ra là co' giới hạn" (Các nguyên… Tập III chương 3 – 1). Ích lợi và tiền tệ. … Một người càng trở thành giàu có thì tính ích lợi của tiền tệ càng ít lớn đối với họ… tất cả mọi sự giảm bớt các của cải của họ, làm tăng tính ích lợi giới hạn của tiền tệ đối với họ…) (Các nguyên lý – Tập III chương 3-3). Sự co dãn của cầu. "… Một sự giảm bớt 1/10 của giá cả có thể làm tăng những việc bán 1/20 hay 1/4 hay gấp đôi các việc bán đo' (Các nguyên lý – Tập III chương

Sự bình quân hóa các ích lợi. "Một người khôn sẽ cố gắng phân phổi các của cải của mình giữa tất • cả các việc sử dụng khác nhau mà họ co' thể là, những việc sử dụng hiện tại và tương lai. Theo cách mà các của cải đó có trong mỗi việc sử dụng đó cùng tính ích lợi giới hạn. Nhưng bằng cách đánh giá tính ích lợi giới hạn hiện thời của một số hưởng thụ xa xôi, phải tính đến hai chiều: thứ nhất, là tính không chắc chắn của nó (đó là một sở hữu khách quan mà tất cả mọi người được chỉ dẫn tốt đánh giá cùng một cách); thứ hai sự khác nhau về giá trị tồn tại giữa một sự thích thú hiện thời và một thích thú xa xôi (đó là một sở hữu chủ quan mà những người khác nhau đánh theo những cách khác nhau, tùy theo các tính chất cá nhân của họ và những hoàn cảnh của thời điểm (Các nguyên lý… Tập III chương V – 3).