Giá thành sản phẩm

Home / Giá thành sản phẩm
gia-thanh-san-pham

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bàng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hóa có liên quan đến khối lượng công tác, sàn phẩm, lao vụ đã hoàn thành. Quá trình sàn xuất là một quá trình thong nhắt bao gồm 2 mặt: mặt hao phí sàn xuất và mặt kết quả sàn xuất. Tất cà những khoản chi phí (phát sinh trong kỳ, kỳ trước chuyển sang) và các chí phí trích trước có liên quan đến khối lượng sản Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng phẩm, lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành trong kỳ sẽ tạo nên chi tiêu giá thành sàn phẩm.

Giá thành sản phẩm

Nói cách khác, giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp bô ra bất kể ở kỳ nào nhưng có liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm đã hoàn thành trong kỳ. Khi giá trị sản phẩm dờ dang (chi phí sản xuất dở dang) đầu kỳ và cuối kỳ bằng nhau hoặc các ngành sản xuất không có dich vu quyet toan thue sản phẩm dở dang thì tổng giá thành sản phẩm bằng tổng chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ. Như vậy, giá thành sản phẩm là một phạm trù của sản xuất hàng hóa, phản ánh lượng giá trị của những hao phí lao động sống và lao động vật hóa đã thực sự chi ra cho sàn xuất và tiêu thụ sàn phẩm.

Trong giá thành sản phẩm chỉ bao gồm những chi phí tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình sản xuất, tiêu thụ phải được bồi hoàn để tái sàn xuất ờ doanh nghiệp mà không bao gồm những chi phí phát sinh trong kỳ kinh doanh cùa tại đây doanh nghiệp. Những chi phí đưa vào giá thành sản phẩm phải phàn ánh được giá trị thực của các tư liệu sàn xuất tiêu dùng cho sản xuất, tiêu thụ và các I khoản chi tiêu khác có liên quan tới việc bù đắp giản đcm hao phí lao động sống.

Mọi cách tính toán chủ quan, không phản ánh đúng các yếu tổ giá trị trong giá thành đều có thể dẫn đến việc phá vỡ các quan hệ hàng hóa – tiền tệ, không xác định được hiệu quả kinh doanh và không thực hiện được tái sàn xuất giàn đơn và tái sàn xuất mờ rộng. Đe đáp ứng các yêu cầu của quản lý, kế toán và kế hoạch hóa giá thành cũng như yêu cầu xây dựng giá cả hàng hóa, giá thành được xem xét dưới nhiều góc độ, nhiều phạm vi tính toán khác nhau, về lý luận cũng như trên thực tế, ngoài các khái niệm giá thành xã hội, giá thành cá biệt, còn có khái niệm giá thành công xưởng, giá thành toàn bộ, v.v…